Åpenhetsloven

Smir er en leverandør av systemer og tjenester til oppdrettsnæringen. Hovedvekten av leveransene er direkte eller indirekte til norske aktører. I tillegg til Norge har selskapet aktiviteter og/eller leveranser i Skottland, Tyrkia, Canada, USA, Chile, Island og Færøyene. Alle ansatte har sitt ansettelsesforhold i Norge.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er sentrale for vår evne til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at vår virksomhet skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører etterlever respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vår leverandørkjede består i all hovedsak av få norske leverandører der vi kan ta rolle med direkte oppfølging og aktsomhetsvurdering, dersom disse ikke er underlagt krav til åpenhetsloven. Der vi er direkte involvert med utenlandske leverandører ber vi om dokumentering på at de driver innenfor respekt for menneskerettigheter, og at det praktiseres virksomhet under akseptable arbeidsforhold.

Om vi går inn i nye områder, eller med nye leverandører som ikke er omfattet av offentlighetskravet i det norske lovverket, skal vi ha et særlig fokus på aktsomhetsvurderingen.

I en overordnet aktsomhetsvurdering har vi ikke funnet noen risiko for klanderverdige forhold hos våre leverandører eller samarbeidspartnere som krever vår oppfølging. Det vil ligge en løpende vurdering og gjennomgang av våre forretningsforhold.

Basert selskapets virksomhet, vurderer vi det som svært lite sannsynlig at våre aktiviteter kan forårsake, medvirke eller bidra til negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter eller arbeidsforhold.